HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
Dobro do筶i na web-stranice tvrtke HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.!
NA〢 VIZIJA
Vjerujemo da su vodni i geotermalni resursi odnosno obnovljivi izvori energije temelji/osnove na kojima se grade uspje筺i biznisi, energetski u鑙nkovita imanja, hoteli, stambeni/poslovni prostori, hale, 筴ole, vrti鎖 . cijele zajednice.
Isto tako vjerujemo da hidrogeolo筴a i geotermalna istra緄vanja u dana筺je moderno doba nisu ne箃o 箃o se mo緀 prepustiti slu鑑ju i tvrtkama sa zastarjelim tehnologijama nego mladim i inovativnim ljudima koji razumiju potrebe klijenta, dobre komunikacije i odgovornog pona筧nja.
PODRU菾A RADA
Pru綼mo usluge hidrogeolo筴ih istra緄vanja od analiza postoje鎒 dokumentacije, rekognosticiranja terena, geomorfol筴e analize, hidrogeolo筶og kartiranja, radova projektiranja, bu筫nja i opremanje istra緉ih bu筼tina i zdenaca 100 do 1000 mm, za potrebe vodoopskrbe, bazena, dizalica topline, navodnjavanja poljoprivrednog zemlji箃a, odvodnjavanja, sni緀nja razine podzemne vode tijekom iskopa gra餰vne jame i sl., testiranja i monitoringa podzemnih voda, softverske obrade podataka, odre餴vanja optimalnog kapaciteta zdenaca, snimanje unutra筺josti bunara podvodnom kamerom, ...
ZA DOBAR PO菶TAK
萯规enje i osvajanje istra緉o eksploatacijskih bu筼tina i zdenaca ima iznimnu ulogu u podru鑚ima niske izda筺osti vodonosnika (stijene - pukotinska poroznost) gdje se pravilnom izvedbom pove鎍va specifi鑞i kapacitet zdenca, dok u podru鑚ima vi筫 izda筺osti (筶junak, pijesak - me饀zrnska poroznost) glavni cilj 鑙规enja i osvajanja je iznos sitne frakcije u zoni oko zdenca.
PARAMETRIRANJE ZDENCA
Pokusno crpljenje zdenca izvodi se crpljenjem dubinskom potopnom pumpom uz opa綼nja oscilacija razine podzemne vode u zdencu i opa綼鑛im piezometrima. Izvodi se s ciljem dobivanja parametara vodonosnog sloja (transmisivnost, vodljivost, uskladi箃enje) iz kojeg se crpi voda te parametara samog zdenca (gubitci, izda筺ost, radijus utjecaja).
Iznimno bitan korak za daljnje planiranje opreme (pumpi), optimalno kori箃enje i dugovje鑞ost zdenca.
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Geotermalne dizalice topline voda-voda koriste toplinu podzemnih voda...
Prilikom izvedbe zdenaca iznimno je va緉o provjeriti fizi鑛o kemijske parametre podzemne vode. Podzemne vode najizda筺iji su izvor akumulirane topline zahvaljuju鎖 svojoj konstantnoj temperature od 9 癈 do 14 oC tijekom cijele godine...
Dizalice topline zemlja-voda koriste geotermalne izvore topline akumulirane u zemlji.
ZA㏕ITA IZVORI㏕A I LE甀㏕A VODE
U svrhu za箃ite podru鑚a na kojem se nalazi izvori箃e ili drugo le緄箃e vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu, kao i podru鑚e na kojem se za iste potrebe zahva鎍 voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl., mora biti za箃i鎒no od namjernog ili slu鑑jnog one鑙规enja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izda筺ost (zone sanitarne za箃ite).
Za箃ita izvori箃a po zonama sanitarne za箃ite provodi se sukladno odluci o za箃iti izvori箃a.
Slobodno se obratite na na筫 kontakte ako trebate...
pomo i savjete oko planiranja budu鎒g zdenca
鑙规enje i revitalizaciju postoje鎒g zdenca
testiranje izda筺osti (kapaciteta) novog ili postoje鎒g zdenca
snimanje razine podzemnih voda
pouzdano rje筫nje za sni緀nje razine podzemnih voda