HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
NAŠE DJELATNOSTI I PONUDE
Hidrogeologija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem porijekla podzemnih voda, geoloških uvjeta pod kojim se voda nalazi i kreće, rasprostranjenosti podzemnih voda, tipovima akumulacija podzemnih voda, režima podzemnih voda, uvjeta prihrane i pražnjenja podzemnih voda, rezervama, kemizmom, procesima i uvjetima zagađivanja i zaštite podzemnih voda. Dijeli se na hidrogeologiju nizinskih područja gdje prevladava primarna ili međuzrnska poroznost u stijenama i na hidrogeologiju krša gdje prevladava sekundarna ili pukotinska (disolucijska) poroznost u stijenama.
HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o. pruža usluge hidrogeoloških istraživanja kao što su:
. analiza postojeće dokumentacije
. rekognosticiranje terena
. izrada projekta istraživanja
. geomorfološka analiza terena
. hidrogeološko kartiranje terena sa izradom hidrogeoloških karata različitih mjerila
. geofizička ispitivanja terena
. projektiranje, bušenje i opremanje istražnih bušotina i zdenaca 100 do 1000 mm, za potrebe vodoopskrbe, bazena, dizalica topline, navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, odvodnjavanja, sniženja razine podzemne vode tijekom iskopa građevne jame i sl.
. testiranje bušotina i zdenaca pokusnim crpljenjem
. monitoring podzemnih voda
. softverska obrada podataka monitoringa i testiranja zdenaca
. izrada programa sanitarne zaštite izvora, zdenaca i dr. objekata
. određivanje optimalnog kapaciteta bunara i izbor opreme za crpljenje
. snimanje unutrašnjosti bunara podvodnom kamerom
. fizičko kemijska ispitivanja uzoraka vode na terenu
. kartiranje jezgra bušotina
. obrada podataka sa izradom elaborata o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima